Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Webera 6.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres:Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratorana podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
  w związku z ustawą Prawo oświatowe oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły
  i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji w celu umożliwienia korzystania
  z systemu dziennika elektronicznego. 
 1. Kategorie odbiorców danych osobowych:podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora w przypadku obsługi dziennika elektronicznego–firmaWizjaNet Sp. z o.o., podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora; 
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizowania obowiązku szkolnego w placówce iw celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt; 
 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  (UE 2016/679);

 2. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 3. Danenie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

 4. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzieuniemożliwienie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej ucznia/uczennicy.

Klauzula informacyjna - rodzic/opiekun prawny/uczniowie - dziennik elektroniczny

Administratorem danych osobowych jest Minister Edukacji Narodowej oraz Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Webera 6. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 
adres:Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, 
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratorana podstawie:
  a) przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493) w celu realizacji podstawy programowej kształcenia formie zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu: Dziennika elektronicznego (mobiDziennik), Skype, Messenger, Facebook,  usługi e-mail, gmail, e-podręczniki, zoom, testportal, kahoot, ISAPgov, discord, Quizlet, Quiziss, Universality, classroom, Discord, WhatsApp,  google classroom, Quizziz, telefon komórkowy, Portale SZALONELICZBY.pl, i Pi-stacjaMatematyka.pl, webmail, https:// szkolysrednie.wsl.com.pl /materialy-dydaktyczne, kno.ore.edu.pl/repozytorium-kursow/84-grupa-zawodow-transportowa.html, kno.ore.edu.pl/repozytorium-kursow/81-grupa-zawodow-ekonomiczno-finansowo-biurowa.html, edu.trans.eu/kursy/transport-drogowy, edu.trans.eu/kursy/spedycja, kwalifikacjewzawodzie.pl/formula-2017/, kwalifikacjewzawodzie.pl/_kwalifikacje/corel.durscy.pl, corel.wodip.opole.pl/, www.macmillan.pl, www.oxfordlearnerbookshelf.com, platforma Universality, youtube, gov.cke.edu.pl, quizizz.com, FaceTime - VIDEO CHAT, WHAT'S UP- VIDEO CHAT, 
  b) na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO w celu przetwarzania innych danych; wizerunek (nagrania) w związku z prowadzeniem edukacji w formie zdalnego nauczania, numer telefonu, adres e-mail do kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym, nazwa użytkownika w aplikacjach wykorzystywanych
  w celu realizacji zadania. 
 1. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora; 
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zajęć szkolnych w formie pracy zdalnej do czasu wygaśnięcia celu przetwarzania. 
 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(UE 2016/679);
 2. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

 3. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

 4. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji obowiązku szkolnego.

 5. Przysługuje prawo możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych nią objętych. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klauzula informacyjna - rodzic/opiekun prawny/uczniowie - zdalne nauczanie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) - RODO,informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych
i Ogólnokształcących z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Webera 6,tel. 32 282 34 82 adres
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres:Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, 

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c oraz w związku z wykonywaniem zadań w interesie publicznym art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora zapewnienia zajęć umożliwiających dodatkową nauka języka polskiego zgodnie Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 
 2. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa. 
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas uczęszczania ucznia na zajęcia i w celach archiwalnych,5 lat począwszy od roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończono prowadzenie dziennika lekcyjnego dodatkowych zajęć dla uczniów z języka polskiego -  zgodnie z instrukcją kancelaryjną - Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt; 
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  (UE 2016/679);
 5. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

 6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

 7. Jeśli podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Niepodanie danych wiązać się będzie z brakiem możliwości uczestniczenia w zajęciach.

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/OPIEKUN– grupy międzyszkolne – dodatkowe zajęcia dla uczniów z języka polskiego

Szanowni Państwo,
Drodzy Uczniowie.
 

Od 25 marca2020r. do 10 kwietnia 2020 r. zajęcia odbywać się będą na odległość, według planu lekcji danej klasy lub danego ucznia (nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjne, zindywidualizowana ścieżka kształcenia) przy wykorzystaniu przez nauczycieli i uczniów najróżniejszych dostępnych możliwości, które zostaną ustalone między prowadzącym – nauczycielem, a uczniami danego zespołu klasowego.

W razie jakichkolwiek uwag dotyczących organizacji zajęć proszę o ich niezwłoczne zgłaszanie równolegle nauczycielowi prowadzącemu lekcję i wychowawcy klasy poprzez wysłanie informacji za pośrednictwem mobi dziennika. 

Jednocześnie podkreślam, że wybrana forma  zajęć musi być dostępna dla każdego ucznia, co oznacza, że jeśli uczeń nie ma możliwości uczestniczenia w zaproponowanej formie aktywności, nauczyciel zobowiązany jest do ustalenia indywidualnie  sposobu, w jakim uczeń realizował będzie obowiązek nauki na jego lekcjach. 

Nauczyciele dostępni są od jutra dla swoich uczniów i rodziców w czasie trwania ich wspólnych zajęć edukacyjnych zgodnie z planem lekcji oraz w czasie ustalonego dyżuru.  

Do dyspozycji uczniów i rodziców są również pedagodzy szkolni. Harmonogram dyżurów dostępny jest na stronie internetowej szkoły i na FB.   

Życzymy wszystkiego co najlepsze, wytrwania w tym trudnym dla nas wszystkich okresie i w razie jakichkolwiek pytań, czy też problemów służę pomocą 

Z życzeniami zdrowia i spokoju
Dagmara Jarosz-Lewandowska
Dyrektor ZSAEiO

W związku z decyzją  Ministra Edukacji Narodowej o odwołaniu zajęć  dydaktyczno- edukacyjnych pragniemy Państwa poinformować o możliwości skorzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie online.

Z pomocy i wsparcia można skorzystać codziennie od poniedziałku do piątku poprzez mobi dziennik, SKYPE (nick Bożena Szarzyńska) (nick Izabela Tomczyk) lub przez telefon  po uprzednim kontakcie emailowym na mobi dzienniku. 

Dni i godziny dyżurów online pedagogów :

Izabela Tomczyk

Poniedziałek  15.00-19.00

Wtorek  15.00-19.00

Środa  09.00-13.00

Czwartek  15.00-19.00

Piątek  09.00-13.00

 

Bożena Szarzyńska

Poniedziałek  09.00-13.00

Wtorek   09.00-13.00

Środa  15.00-19.00

Czwartek   09.00-13.00

Piątek  15.00-19.00

 

Dbajmy o siebie i swoich najbliższych. Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny.
Z pozdrowieniami
Pedagogdzy ZSAEiO

Izabela Tomczyk
Bożena Szarzyńska