PROCEDURY PRZYJĘCIA DO  KLAS PIERWSZYCH 

VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 5, BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 5 

W ZESPOLE SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 poz. 1082 z póź. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21sierpnia2019r.w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów (Dz. U. z 2019 poz.1737).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz. U. poz. 493 ze zm.)

ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej szkoły  ponadpodstawowej, dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
 2. Dyrektor szkoły przyjmuje uczniów na podstawie ustaleń powołanej przez niego Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej. 

Kryteria rekrutacji 

 1. Wyniki egzaminu egzaminu ósmoklasisty.
 2. Zajęcia edukacyjne, których oceny są przeliczane na punkty : 

   VII Liceum Ogólnokształcące

 1. język polski
 2. matematyka
 3. język obcy – najwyższa ocena
 4. - wychowanie fizyczne (dla klasy „policyjnej”)
  - biologia (dla klasy „psychologii społecznej”) 

    Technikum nr 5

 1. język polski
 2. język obcy – najwyższa ocena
 3. matematyka
 4. - geografia (dla zawodu technik: logistyk, ekonomista )
  - zajęcia techniczne  (dla zawodu technik: reklamy, przemysłu mody, stylista) 

      Branżowa Szkoła I stopnia nr 5

 1. język polski
 2. matematyka
 3. język obcy – najwyższa ocena
 4. - plastyka (dla zawodu fotograf)
  - informatyka (dla zawodu magazynier-logistyk)

       5. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem.
       6. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.
       7. Limity miejsc do poszczególnych klas pierwszych wynoszą:

VII Liceum Ogólnokształcące

 • klasa „policyjna” – 32 miejsca
 • klasa „psychologii społecznej” – 32 miejsca 

Technikum nr 5

 • technik ekonomista – 16 miejsc
 • technik logistyk – 32 miejsca
 • technik reklamy – 16 miejsc
 • technik przemysłu mody – 16 miejsc
 • technik stylista – 16 miejsc 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5

 • fotograf – 16 miejsc
 • magazynier logistyk – 16 miejsc 
 1. W przypadku większej liczby chętnych niż ilość planowanych oddziałów liczba miejsc w poszczególnych klasach ulegnie zwiększeniu. 
 1. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów. 
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 
 1. W przypadku braku wystarczającej ilości kandydatów istnieje możliwość nieotworzenia zaplanowanej liczby oddziałów w określonych kierunkach. 
 1. W przypadku wolnych miejsc o przyjęciu kandydata, który nie posiada wymaganej liczby punktów, decyduje dyrektor szkoły. 
 1. Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej publicznej szkole podstawowej, przyjmowani są do szkoły na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej. 
 1. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne osiągnięcia ucznia. 

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych
w postepowaniu rekrutacyjnym

Zagadnienia

Punktacja szczegółowa

Uwagi

Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych dla danego kierunku kształcenia w pkt.4

dopuszczający – 2 punkty

 

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

celujący – 18 punktów

Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem

7 punktów

 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem
o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstwie zawartych porozumień

 

- Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego

 

- Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

 

- Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia  wynosi 18.

 

10 punktów

7 punktów

5 punktów

 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem
o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust.2 pkt 8 i art. 32a ust.4 ustawy o systemie oświaty

 

Tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

 

Tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

 

Tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

 

10 punktów

4 punkty

3 punkty

Zyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem
 o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty

Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego

Dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

 

Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

 

Tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

 

Tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

 

Tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

 

10 punktów

7 punktów

5 punktów

7 punktów

5 punktów

3 punkty

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie  art. 22 ust.2 pkt 8 i art. 32a ust.4 ustawy

 

Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

 

 

10 punktów

Dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

 

7 punktów

Dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

 

5 punktów

 Tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

 

7 punktów

Tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

 

5 punktów

Tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

 

3 punkty

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 

- międzynarodowym

 

- krajowym

 

- wojewódzkim

 

- powiatowym

 

4 punkty

3 punkty

2 punkty

1 punkt

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej,
w tym na rzecz środowiska szkolnego,
 w szczególności w formie wolontariatu

3 punkty

Maksymalna liczba punktów

100 punktów

 

 

Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty

Wynik przedstawiony w procentach:

 • język polski mnoży się przez 0,3
 • matematyka mnoży się przez 0,3
 • języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,2

•   jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3

            pkt 4 ustawy o systemie oświaty, mnoży się przez 0,2

 

 

Zasady postępowania kandydatów uczestniczących w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej. 

 1. Kandydat wprowadza podanie do systemu rekrutacji oraz składa dokumenty w  szkole pierwszego wyboru. 
 1. Kandydat zobowiązany jest odbyć stosowne badanie lekarskie, zgodnie z otrzymanym w szkole skierowaniem, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich . Niedostarczenie ww. zaświadczenia w terminie określonym przez szkołę będzie skutkować skreśleniem kandydata z listy przyjętych kandydatów. Kandydaci zgłaszają się na badanie wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym. Szkoła zapewnia możliwość przeprowadzenia ww. badania nieodpłatnie dla każdego kandydata z pierwszego priorytetu. Punkt 16 nie dotyczy kandydatów do LO. 
 1. Zainteresowani kandydaci dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych. 
 1. Kandydat dostarcza do szkoły wniosek o przyjęcie, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. 
 1. Po ogłoszeniu list kandydatów uczeń potwierdza wolę uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. 
 1. Nieprzekazanie oryginałów ww. dokumentów, o których mowa w pkt. 20 jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem go z listy uczniów. 
 1. Odwołanie od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje rodzicom lub prawnym opiekunom kandydata do  Dyrektora ZSAEiO  w ciągu siedmiu dni od daty ogłoszenia listy przyjętych uczniów do klas pierwszych. 
 1. Szczegółowe terminy rekrutacji: 
 • 16 maja 2022r. – 20 czerwca 2022r. do godz.15.00 – wprowadzanie wniosku przez Internet oraz składanie dokumentów do wybranych
  szkół (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).
  Składanie przez kandydatów wniosków jedynie w szkole pierwszego wyboru.
 • 24 czerwca –13 lipca 2022r. do godz.15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły i  zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • 20 lipca 2022r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół .
 • od 21 lipca do 28 lipca 2022r. do godz.15.00 – potwierdzanie woli przyjęcia do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz dostarczenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (w przypadku kandydatów do Technikum i Szkoły Branżowej).
 • 29 lipca 2022r. do godz.14.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 • 12 sierpnia 2022r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.
 • 19 sierpnia 2022r. do godz.14.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w naborze uzupełniającym. 
 1. Na szkolnej stronie internetowej umieszcza się przewodnik dla kandydatów , w którym zamieszczone są terminy rekrutacji oraz tok postępowania kandydata do klasy pierwszej.